எங்கள் பற்றி

இன்னும் பார்ப்பு

தயாரிப்புகள்

இன்னும் பார்ப்பு

செய்திகள்

தொழில் திட்டங்களில் திறமையையும் நடவடிக்கைகளையும் முன்னேற்றுவிக்கிறது


கட்டமைப்பு மற்றும் அலங்காரமான பொருட்களில் 200 PSI NRS ஃப்ளேஜ் வாயில் பயன்படுத்தும் நன்மைகளையும் புரிந்துகொள்ளுதல்

தலைப்பு: கட்டமைப்பு மற்றும் அலங்காரமான பொருட்கள் தொழிற்சாலை அறிமுகப்படுத்துதல்: கட்டடங்களும் அலங்கரிக்கும் பொருட்களிலும், திறம்பட்ட, செயல்படும் குழப்பங்கள் மெதுவாக செயல்படுகின்றன. இப்படிப்பட்ட முக்கிய அம்சம் ஒன்று 200 PSI NRS ஃப்ளேஜ் வாசல். இந்தக் கட்டுரையின் முக்கியத்துவத்தையும் நன்மையையும் அறிவிக்கிறது


பூச்சி வயிற்றின் நிறுவல் திசையை அநேகர் அறிந்துகொள்ள விரும்புகிறார்கள்? A-typed கடினமான இடைவெளி இரண்டு சாஃப்ட் போல்ட்less வண்ணி வாக்குவார் நீங்கள் எடுக்கும்.


மைய வரி இரட்டை ப்ளான்ஜ் வண்ணி வாக்வ் நிறுவல் அறிவுரைகள்


இன்னும் பார்ப்பு